2021.10

Photo by Ryosuke Hara
Photo by Ryosuke Hara